Statut

Statut Fundacji Marka Kamińskiego

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

1

 1. Fundacja Marka Kamińskiego, zwana dalej Fundacją, jest organizacją działającą na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach obowiązującego prawa.
 2. Fundacja Marka Kamińskiego ustanowiona jest przez Marka Kamińskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Dambek z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, ul. Piwna 1/2 repetytorium A nr 7622/1996,
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o podobnych i niesprzecznych celach.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

2

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister ds. Sportu i Turystyki

5

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

6

Fundacja ma prawo używać pieczęci z nazwą i adresem

Rozdział II
Cele i zadania Fundacji

7

Celem Fundacji jest pomoc ludziom w pokonywaniu barier, trudności i ograniczeń, a także wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie motywacji, wyznaczania sobie celów i dążenia do ich realizacji, pomoc w dokonywaniu pozytywnych zmian w sobie i budowania własnej wartości, inspirowanie do przekraczania granic, wiary we własne możliwości i wykorzystania w pełni swojego potencjału. Celem Fundacji jest również pomoc w pokonywaniu trudności i kształtowaniu prawidłowych nawyków w obszarach związanych z bieżącymi problemami cywilizacyjnymi jak np. prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna, czy budowanie relacji międzyludzkich. Fundacja stawia sobie również za zadanie motywowanie społeczeństwa do dbania o wspólny lepszy świat, poruszając zagadnienie m.in ekologiczne.

 1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
  • Promowanie i wdrażanie w społeczeństwie stworzonej przez Fundatora motywacyjnej Metody Biegun
  • wspomaganie w szczególności dzieci i młodzieży w samorozwoju, dążeniu do realizacji celów i umacnianiu wiary we własne możliwości
  • uczestnictwo w projektach mających na celu stworzenie ogólnodostępnych narzędzi motywacyjnych, pomagających w osiąganiu celów oraz pozytywnej zmiany w sobie
  • pomoc społeczną, w szczególności osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  • prowadzenie działalności charytatywnej,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • prowadzenie warsztatów i szkoleń motywacyjno-rozwojowych, trenerskich
  • organizowanie wypraw, obozów, wyjazdów motywacyjno-szkoleniowych
  • pomoc w umacnianiu wiary w siebie i poczucia własnej wartości,
  • promocję i organizację wolontariatu,
  • prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska
  • prowadzenie działań na rzecz integracji różnych środowisk oraz rozwijanie kontaktów, współpracy i wymiana doświadczeń między społeczeństwami pochodzącymi z różnych krajów,
  • rozpowszechnienie, promowanie i realizowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu turystyki, ekologii, pomocy społecznej, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, zdrowia, edukacji, pomocy charytatywnej
  • działalność fundacji jest ukierunkowana na wspieranie i integrowanie wokół różnych środowisk o zasięgu regionalnym, krajowym i światowym oraz działalność pożytku publicznego
  • prowadzenie działań w obszarze pożytku publicznego dotyczących celi określonych w ust. 1,
 2. Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w par. 7, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach.

8

 1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celem Fundacji.

Rozdział III
Dochody Fundacji

9

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 3.000 złotych stanowiący fundusz założycielski Fundacji.
 2. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, w jaki wyposażył Fundację Fundator oraz środki finansowe i inne aktywa nabyte przez Fundację w okresie jej działalności.
 3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.
 4. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
  b) darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych, zbiórek publicznych, przychody z tzw. 1%,
  c) dochodów z aktywów oraz praw majątkowych Fundacji,
  d) dochodów z dotacji i subwencji oraz grantów, zbiórek i imprez publicznych,
  e) odsetek i depozytów z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
  f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach.
 6. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 7. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd.

10

 1. Przychody Fundacji określone w § 9 ust. 4 pkt. b – d przeznaczone są wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej.
 2. Zabronione jest:
  • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienie, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
  • przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  • dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

11

 1. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację będzie w zakresie (według PKD):
  • 11.Z Wydawanie książek;
  • 99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
  • 14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  • 19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
  • 20.Z Działalność fotograficzna;
  • 20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  • 99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
  • 90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  • 99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  • 13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
  • 20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
  • 71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  • 99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
  • 12.Z Działalność organizatorów turystyki;
  • 32.A Technika;
  • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji.
 3. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 4. O podziale całości dochodów z działalności gospodarczej na realizację poszczególnych celów Fundacji decyduje Zarząd.

Rozdział IV
Organy Fundacji

12

Organami Fundacji są:

 • Zarząd,
 • Rada Fundacji.

Rada Fundacji

13

 1. Rada Fundacji jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu. W zakresie wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarządowi.
 2. W skład Rady Fundacji, zwanej dalej Radą wchodzi minimum trzy osoby powołane przez Fundatora.
 3. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieograniczony.
 4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji, lub odwołania z pełnionej funkcji.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem Funkcji z Zarządu.
 6. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.

14

 1. Fundator Fundacji uprawiony jest do odwołania członków Rady Fundacji w każdym czasie.
 2. Fundator Fundacji odwołuje członków Rady Fundacji w przypadku zaistnienia po ich stronie przeszkód w sprawowaniu funkcji członka Rady Fundacji o jakich mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

16

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

17

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

18

 1. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach Rady zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady.
 2. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
 3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści uchwały.
 4. W przypadku podjęcia przez Radę uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Rady sporządza pisemny protokół obejmujący treść podjętej uchwały, liczbę głosów oddanych za oraz przeciw uchwale oraz liczbę osób, które wstrzymały się od głosu.
 5. W przypadku podęcia przez Radę uchwały w trybie pisemnym, Przewodniczący Rady sporządza pisemny protokół obejmujący treść podjętej uchwały, liczbę głosów oddanych za oraz przeciw uchwale oraz liczbę osób, które wstrzymały się od głosu. Do protokołu dołącza się podpisane przez członków Rady formularze uchwał.

19

Do kompetencji Rady należy:

 1. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 4. sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji,
 5. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności,
 6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz podejmowanie stosownych uchwał z tego tytułu.

20

 1. Radzie przysługuje prawo do występowania do Zarządu Fundacji z wnioskami oraz opiniami we wszystkich sprawach dotyczących działalności Fundacji.
 2. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich uprawnień kontrolnych jest uprawniona do:
  • żądania od Zarządu przedstawienia dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  • żądania od w Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

Zarząd Fundacji

21

Zarząd składa się z od jednej do pięciu osób i jest powoływany na czas oznaczony lub nieoznaczony przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonanie powyższego uprawnienia.

22

Fundator może pełnić funkcje członka Zarządu.

23

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

 1. odwołania przez Fundatora,
 2. śmierci,
 3. rezygnacji złożonej na ręce Fundatora lub Rady Fundacji.

24

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa.

25

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Fundacji.

26

Zarząd w szczególności:

 1. wytycza główne kierunki działania Fundacji, uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 2. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 4. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 5. ustala regulamin biura Fundacji,
 6. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej,
 8. podejmuje uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

Rozdział V
Fundator

28

 1. Fundator jest zapraszany przez Fundację co najmniej raz do roku celem przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji przez Fundację jej celów, zapoznania się z bieżącą działalnością Fundacji i określeniem zamierzonych głównych kierunków jej działalności.
 2. Do wyłącznej kompetencji Fundatora, oprócz innych spraw określonych w niniejszym Statucie, należy podejmowanie decyzji w sprawie:
  • połączenia z inną fundacją,
  • likwidacji Fundacji,
  • przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji,
  • istotnej zmiany celów Fundacji.
 3. W przypadku, gdy Fundator będący osobą fizyczną nie może wykonywać praw przewidzianych niniejszym Statutem, prawa te przejdą na spadkobierców takiego Fundatora i przez nich będą wykonywane.

Rozdział VI
Działalność pożytku publicznego Fundacji

29

 1. Fundacja prowadzi, zgodnie z niniejszym statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.
 2. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego może służyć wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych Fundacji.

30

 1. Przedmiotem prowadzonej przez Fundację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest wg PKD:
  • 19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  • 32.A Technika;
  • 99.Z Działalność; pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 11B Działalność pośredników turystycznych;
  • 12.Z Działalność organizatorów turystyki;
  • 20.Z Działalność fotograficzna;
  • 78. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 11. Wydawanie książek;
  • 90. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;
  • 9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;
  • 5 Pozaszkolne formy edukacji;
  • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 6 Działalność wspomagająca edukację;
  • 0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
  • 0 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
  • 1 Działalność związana ze sportem;
  • 2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  • 99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wg PKD:
  • 11B Działalność pośredników turystycznych;
  • 12.Z Działalność organizatorów turystyki;
  • 5 Pozaszkolne formy edukacji;
  • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 60.Z Działalność wspomagająca edukację;
  • 1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  • 9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania.

Rozdział VII
Zmiana statutu

31

 1. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji, z zastrzeżenie wyrażania uprzedniej zgody przez Fundatora.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

32

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje w drodze uchwały Fundator.

33

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

34

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

35

 1. Fundacja Prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

36

 1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona likwidacji na podstawie uchwały Fundatora.
 2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
 3. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Fundatorowi albo jego następcom prawnym, z przeznaczeniem na cele wskazane w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

Gdańsk dnia……………………

Zarząd:

Dorota Bireta – Tomaszewska – Prezes Zarządu Fundacji Marka Kamińskiego.

Zostań trenerem LifePlan Academy

Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane rozpoczęciem swojej przygody jako certyfikowanego trenera LifePlan Academy. 

Zostań trenerem i przeprowadzaj zajęcia z Metody Biegun w ramach praktyki trenerskiej w placówce szkolnej oraz na zajęciach pozaszkolnych. 

Przekazujemy bezpłatnie licencję na prowadzenie LifePlan Academy, szkolimy opiekunów dzieci i wyposażamy we wszystkie niezbędne materiały edukacyjne.

Wypełnienie formularza zajmie Tobie jedynie 1 minutę!

Dzień dobry! Wypełnij formularz kontaktowy i zostań trenerem LifePlan Academy

Skontaktuj się z nami, odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Zapisz swoją klasę do LifePlan Academy!

Serdecznie zapraszamy osoby, które odbyły szkolenie LifePlan Academy do zapisu swojej klasy do naszego programu. 

Wspieramy, pomagamy, edukujemy na każdym etapie realizacji programu LPA na Twoich zajęciach. Wyposażamy we wszystkie niezbędne materiały edukacyjne i pomagamy w doszkalaniu się z zagadnień Metody Biegun. 

Zapisz swoją klasę do programu, otrzymaj bezpłatne materiały szkoleniowe, nasze wsparcie i dołącz do społeczności LifePlan Academy!

Dzień dobry! Wypełnij formularz kontaktowy i zapisz się na zajęcia

Skontaktuj się z nami, odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Poprowadź Life PlanAcademy na swoich zajęciach

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich nauczycieli, nauczycielki oraz osoby pracujące z dziećmi, oraz młodzieżą do zgłaszania się poprzez formularz kontaktowy.

Ty również możesz prowadzić zajęcia realizując program rozwojowy LifePlan Academy w swojej placówce!

Przekazujemy bezpłatnie licencję na prowadzenie LifePlan Academy, szkolimy opiekunów dzieci i wyposażamy we wszystkie niezbędne materiały edukacyjne.

Wypełnienie formularza zajmie Tobie jedynie 1 minutę! 

Dzień dobry! Wypełnij formularz kontaktowy i zapisz się na szkolenie

Skontaktuj się z nami, odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

[give_form id=”4450″]

Zostań partnerem biznesowym

Weź czynny udział w unikalnym, międzynarodowym projekcie angażującym organizacje charytatywne i edukacyjne z całego świata. Dzięki temu pomóżesz dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wypełnij formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Twoja wiadomość została wysłana!

Skip to content