Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych serwisu Fundacja Marka Kamińskiego

 1. Zawartość Polityki prywatności: Polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników. W niniejszej polityce Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą (Użytkownicy) powinny otrzymać zgodnie z RODO.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
 3. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, lub dane osobowe dotyczące osób zarządzających/właścicieli Obiektu poprzez zastosowanie środków ochrony odpowiadających wymogom przewidzianym przez RODO
 4. Administrator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Dane Administratora Danych i możliwości kontaktu: Administratorem danych osobowych jest Fundacja Marka Kamińskiego z siedzibą w Gdańsku (80-266), ul. Aleja Grunwaldzka 212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców a także rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000133671, NIP: 5842006715, REGON: 191275740, zwaną dalej Fundacją,
 6. Z Administratorem można kontaktować się:
  a. pod adresem korespondencyjnym, kierując korespondencję na adres siedziby Fundacji
  b. pod adresem poczty elektronicznej: ………
 7. Zakres zbieranych danych: Serwis umożliwia Państwu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Państwa danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości. Administrator gromadzi dane związane z Państwa aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
 8. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych: Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną), z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników w ramach funkcjonalności Serwisu są zbierane:
  a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w przypadku wyrażenia zgody na dostarczanie Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres a także w sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana zgody na realizację działań marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
  b) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem Serwisu,
  c) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w następujących celach: marketingu własnych produktów i usług w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celach podatkowych i rachunkowych
  d) Analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e) Udzielania odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
  f) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 4 i art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, w zw. z art. 10 i art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – w celach podatkowych i rachunkowych.
 9. Czas przechowywania danych: Administrator przetwarza dane do momentu rozwiązania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), do momentu zrealizowania uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administratora, w szczególności przedawnienia roszczeń lub cofnięcia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) bądź wniesienia sprzeciwu. Ponadto Państwa dane Fundacja będzie przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości i Ordynacji podatkowej. Co do zasady będzie to okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 10. Prawo do wycofania zgody: Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Państwem.
 11. Udostępnienie Danych: Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Użytkownik wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania a także podmiotom wspierającym działania Administratora.
 12. Administrator będzie ujawniać w/w podmiotom dane osobowe Użytkownika zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa danych Użytkownika, nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jego rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.
 13. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 14. Obowiązek podania danych: Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
 15. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Administratora Danych: Użytkownik ma prawo:
  a) dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane. W takim wypadku, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych i odbiorcach danych, którym zostały one ujawnione oraz pouczenie o innych, przysługujących prawach (art. 15 RODO);
  b) do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopi danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO).
  c) do sprostowania danych osobowych – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  d) do ich usunięcia, gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  iii) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  f) do przenoszenia danych – otrzymywania w ustrukturyzowanym, powszechnie, powszechnie używanym formacie się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawarte, oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO)
  g) do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
  h) prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Użytkownika danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi.
  i) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 16. Aby skorzystać z praw określonych w pkt. 1 – 8, Użytkownik, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe Administratora i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać
 17. Przekazanie danych Administratorowi jest dobrowolne, lecz konieczne do świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 18. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora lub w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom.
 19. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu.

Polityka wykorzystywania plików cookies

 1. Pliki cookie to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, Obiektów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 2. Serwis XXX nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
 3. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:
  • świadczenia usług;
  • dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika lub Obiektu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika, Obiektu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy/Obiekty korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika/Obiektu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik/Obiekt nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika/Obiektu czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
 4. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
  a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  c) Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
  d) niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  e) pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
  f) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  g) funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika/Obiekt, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub znajduje się Obiekt, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
  h) reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  i) statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności Serwisu internetowego.

Fundacja Marka Kamińskiego:
Aleja Grunwaldzka 212, 80 – 266 Gdańsk
tel.: ……………….
e-mail: …………………..
KRS 0000133671
REGON: 191275740,
NIP: 5842006715

Zostań trenerem LifePlan Academy

Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane rozpoczęciem swojej przygody jako certyfikowanego trenera LifePlan Academy. 

Zostań trenerem i przeprowadzaj zajęcia z Metody Biegun w ramach praktyki trenerskiej w placówce szkolnej oraz na zajęciach pozaszkolnych. 

Przekazujemy bezpłatnie licencję na prowadzenie LifePlan Academy, szkolimy opiekunów dzieci i wyposażamy we wszystkie niezbędne materiały edukacyjne.

Wypełnienie formularza zajmie Tobie jedynie 1 minutę!

Dzień dobry! Wypełnij formularz kontaktowy i zostań trenerem LifePlan Academy

Skontaktuj się z nami, odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Zapisz swoją klasę do LifePlan Academy!

Serdecznie zapraszamy osoby, które odbyły szkolenie LifePlan Academy do zapisu swojej klasy do naszego programu. 

Wspieramy, pomagamy, edukujemy na każdym etapie realizacji programu LPA na Twoich zajęciach. Wyposażamy we wszystkie niezbędne materiały edukacyjne i pomagamy w doszkalaniu się z zagadnień Metody Biegun. 

Zapisz swoją klasę do programu, otrzymaj bezpłatne materiały szkoleniowe, nasze wsparcie i dołącz do społeczności LifePlan Academy!

Dzień dobry! Wypełnij formularz kontaktowy i zapisz się na zajęcia

Skontaktuj się z nami, odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Poprowadź Life PlanAcademy na swoich zajęciach

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich nauczycieli, nauczycielki oraz osoby pracujące z dziećmi, oraz młodzieżą do zgłaszania się poprzez formularz kontaktowy.

Ty również możesz prowadzić zajęcia realizując program rozwojowy LifePlan Academy w swojej placówce!

Przekazujemy bezpłatnie licencję na prowadzenie LifePlan Academy, szkolimy opiekunów dzieci i wyposażamy we wszystkie niezbędne materiały edukacyjne.

Wypełnienie formularza zajmie Tobie jedynie 1 minutę! 

Dzień dobry! Wypełnij formularz kontaktowy i zapisz się na szkolenie

Skontaktuj się z nami, odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

[give_form id=”4450″]

Zostań partnerem biznesowym

Weź czynny udział w unikalnym, międzynarodowym projekcie angażującym organizacje charytatywne i edukacyjne z całego świata. Dzięki temu pomóżesz dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wypełnij formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, odezwiemy się tak szybko jak to będzie możliwe.

Twoja wiadomość została wysłana!

Skip to content